Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

5.2.2020
Zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců? Pokud ano, týká se Vás povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců?

Pokud ano, týká se Vás povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Výjimkou jsou pouze příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, obecní policie, inspektoři báňského úřadu a výjezdové skupiny poskytovatelů záchranné služby.

Povinný podíl zaměstnávaných osob se zdravotním postižením (včetně způsobů plnění) je zaměstnavatel povinen do 15. února ohlásit krajské pobočce úřadu práce.

Tuto povinnost je možné splnit nejen jejich zaměstnáním, ale také odběrem výrobků nebo služeb od tzv. chráněných dílen, nebo odvést určitou částku do státního rozpočtu. Jednotlivé varianty lze kombinovat. Za nesplnění této povinnosti může být vyměřena pokuta až do výše 1 000 000 korun a za neplnění oznamovacích povinností (např. nepodání předepsaného tiskopisu) až do výše 100 000 korun.

Povinnost může zaměstnavatel splnit:

1) Zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru

Při výpočtu se vychází z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Důležitý je počet odpracovaných hodin k ročnímu fondu pracovní doby bez svátků. Podrobný postup je uveden v pokynech k tiskopisu oznámení, v zákoně o zaměstnanosti nebo ve vyhlášce č. 518/2004, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

2) Odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně postiženými, nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale jsou osobami zdravotně postiženými, nebo zadáváním zakázek těmto osobám

Pro výpočet se vychází z údaje o vyhlášené průměrné mzdě v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku. Cena výrobků nebo služeb odebraných od uvedených zaměstnavatelů se vydělí 7násobkem této částky (u plátců DPH se počítá bez DPH).

3) Odvodem do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu je stanovena jako 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.

4) Kombinací výše uvedeného

U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Pokud spolupracujete s agenturu práce na pokrytí vlastního provozu, tak velkou výhodou je, že jimi dočasně přidělení zaměstnanci se do povinného podílu nezapočítávají – tam spadají pouze „vlastní“.

Zdroj:

portal.pohoda.cz
www.podnikatel.cz

sij24f1gajq0ccqh1m0bpo4tn7