Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Informace o zpracování osobních údajů

 

Účelem těchto Informací o zpracování osobních údajů je srozumitelně Vás seznámit s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji, které jsou shromažďovány správcem údajů, jak to vyžadují právní předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny.

I.

Základní pojmy

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje) jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt osobních údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (jeho činnost je tedy odvozená od smlouvy s konkrétním správcem).

 

II.

Zpracování osobních údajů a subjekty zpracování

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Agentura STUDENT s.r.o. IČ: 2514841, se sídlem Hráského 2231/25, Praha 4 – Chodov, 148 00 (dále jen: „správce“).

Osobní údaje, které o Vás správce zpravidla shromažďuje, zahrnují zejména:

-           Vaše jméno a příjmení, datum a místo narození, kontaktní údaje a přehled Vámi obsazených a odpracovaných směny

-           další informace - předchozí praxe, vzdělání, pokud je uvedete do svého profilu na těchto webových stránkách

-           záznam komunikace s Vámi - log odeslaných pracovních výkazů/písemných pokynů k výkonu práce u uživatele.

Zvláštní kategorie údajů správce neshromažďuje.

Zpracovatelem je společnost Stafio.cz s.r.o. IČ: 07207221, která je poskytovatelem informačního serveru. Správce potvrzuje, že má se zpracovatelem uzavřenu smlouvu o ochraně osobních údajů, která je v souladu s GDPR a která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

 

III.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a jak osobně při uzavření pracovně právního vztahu, tak osobní údaje, které jste doplnil/a na těchto webových stránkách.
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění závazků – zasílání pracovních nabídek na základě Vámi zadaného požadavku na zasílání nabídek pracovních pozic.
 1. Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje (např.: například jméno, příjmení, datum a místo narození, kontaktní údaje, identifikační číslo a údaje nezbytné pro plnění zákonných závazků vystavení pracovních výkazů/písemných pokynů k výkonu práce u uživatele dle § 309 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění zákonných povinností správce jako zaměstnavatele vyplývající ze zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání pracovních nabídek a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky - požadavku na zasílání nabídek pracovních pozic - jedná se o zasílání nabídek pracovních pozic - práce a brigády umístěné na https://www.student.cz i pozice nabízené správcem a nezveřejněné na těchto webových stránkách.
 • obsazení konkrétní pracovní pozice u zaměstnavatele/dočasné přidělení k uživateli
 • evidence naplánovaných směn, možnost rezervace pracovních pozic
 • v případě poskytnutí telefonního čísla nebo e-mailu mohou být správcem tyto použity například pro zasílání nabídek pracovních pozic, informací nebo změn k obsazeným pozicím, formulářů docházky, informací k provozu správce (provozní doba), dotazů v případě nesrovnalostí poskytnutých dat nebo podkladů docházky. Poskytnutí e-mailu a telefonního čísla je dobrovolné. Správce informuje zaměstnance, že bez poskytnutí nelze využít některých služeb vázaných na kontaktní údaje - zasílání výplatních pásek, nabídka práce apod. v případě změny pracovní doby pracovního místa, na které byl zaměstnanec. Správce má také oprávněný zájem na zpracování údajů poskytnutých zájemcem o práci prostřednictvím CV za účelem vyhledání a zprostředkování zaměstnání, případně přímého zaměstnání. Tento oprávněný trvá po dobu jednoho roku od ukončení platnosti pracovněprávního vztahu vedeného správcem, nebo od reakce na některou z pozic inzerovanou/vyhledávanou správcem.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

V.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 1. Osobní údaje za účelem požadavku na zasílání nabídek pracovních pozic:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tedy objednávky/požadavku na zasílání nabídek pracovních pozic
 • odvolání Vaší objednávky – požadavku lze realizovat jak přímým odkazem na zrušení zasílání nabídek (umístěn v e-mailu s nabídkou), tak samostatným požadavkem odeslaným z e-mailové adresy, na kterou jsou nabídky pracovních pozic zasílány,
 • po odvolání požadavku správce osobní údaje vymaže
 1. Osobní údaje v rámci obsazení konkrétní pracovní pozice u zaměstnavatele/dočasné přidělení k uživateli
 • po dobu určenou daným zákonným ustanovením – dle platných zákonů České republiky – například 3 let pro evidenci docházky, 30 let v případě mzdového listu – dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších

 

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce nevyužívá subdodavatele - nepředává osobní údaje k dalšímu zpracování a to ani v České republice ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. K osobním údajům má, v souladu s platným zněním zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce, přístup odpovědná osoba zaměstnavatele/uživatele u kterého zaměstnanec pracuje.

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. XI. těchto informací o zpracování osobních údajů.
 1. Dále máte právo podat stížnost v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 70837627, www.uoou.cz.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uzamykatelné prostory hlídané elektronickým zabezpečovacím systémem, omezeným přístupem k serverům a datovým úložištím.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. Společnost neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů (nemá tuto povinnost). Ve věci ochrany osobních údajů a uplatnění svých práv se na Agenturu STUDENT s.r.o. můžete obracet elektronicky či písemně na tyto adresy: agentura@student.cz, nebo telefonicky na +420 271 910 256 a na Jana Zábranského – jednatele společnosti na zabransky@student.cz, nebo telefonicky +420 777 836 213.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Přihlášením na https://www.student.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinností dnem 13.06.2022

 

 

fme6n89j8k7cm415kgp7pi3n96