Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Základní pojmy v agenturním zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání obecně

Zakotvení v zákonech (prameny)

Náležitosti, které musí agentura práce splňovat

Řetězení pracovních poměrů

Vstupní lékařské prohlídky

Novela zákoníku práce v oblasti agenturního zaměstnávání  - platná od 30. 07. 2017

 

Základní pojmy v agenturním zaměstnávání

Agentura práce:

společnost, které bylo vystaveno povolení k agenturnímu zaměstnávání a která a jeho základě přiděluje („zapůjčuje“) zaměstnance k uživateli. Zaměstnanci mají uzavřený pracovně právní vztah s agenturou práce. U uživatele vykonávají

Uživatel:

společnost, která si u Agentury práce objednala dočasné přidělení zaměstnance. S agenturou práce tato společnost uzavírá dohodu o dočasném přidělení. S přiděleným pracovníkem sice neuzavírá pracovně právní vztah, ale na pracovišti jej řídí, kontroluje a přebírá jeho práci.

Přidělený zaměstnanec:

osoba, která má s agenturou práce uzavřenu pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti (NIKOLI dohodu o provedení práce!). Kromě pracovně právního vztahu agentura pracovníkovi vystavuje písemný pokyn. Ten definuje uživatele, druh práce, mzdu, pracovní dobu apod.

 

Agenturní zaměstnávání obecně

Pokud hovoříme o agenturním zaměstnávání, hovoříme o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele (faktického zaměstnavatele zadávajícího, řídícího a přebírajícího práci) na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Pracovně právní vztah je uzavřen mezi agenturou práce a přidělovaného zaměstnance. Dále je agenturou práce vystaven písemný pokyn, na základě kterého zaměstnanec práci u uživatele vykonává. Mezi agenturou práce a uživatelem je pak uzavřena dohoda o dočasném přidělení, specifikující všechny podmínky práce.

 

Zakotvení v zákonech (prameny)

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoníku práce - §§ 307a309

výklad § 307a - Agenturní zaměstnání je právní stav, kdy „zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti“.

výklad § 308 - taxativně uvádí, náležitosti dočasného přidělení, které se uzavírá se mezi agenturou práce a uživatelem. Jedná se např. o osobní údaje přiděleného zaměstnance, druh práce, místo výkonu práce, mzdové podmínky apod.

výklad § 309 - taxativně uvádí, náležitosti písemného pokynu, které se uzavírá se mezi agenturou práce a přiděleným zaměstnancem. Jedná se např. o název a sídlo uživatele, místo výkonu práce, mzdové podmínky, určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji apod.

Zákon č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti - §§ 10, 14, 66

výklad § 10 - Každá fyzická osoba, které má způsobilost být zaměstnancem, má právo „na zaměstnání v pracovněprávním vztahu (dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb …“.

výklad § 14 - Zprostředkováním se rozumí jak vyhledání zaměstnání (odst. 1 písm. a) realizované personálními agenturami a Úřady práce), tak „zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele“ (odst. 1 písm. b) realizované agenturami práce dočasným přidělením.

výklad § 66 – Vymezuje druh pracovně právního vztahu pro dočasné přidělení.  To omezuje jen na pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti. „Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele…“

 

Náležitosti, které musí agentura práce splňovat

Agentura práce musí být schopna kontrolní m úřadům, ale i uživateli předložit:

  • povolení Generálního ředitelství ÚP ČR - dle § 14, odst. 3., písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti

Agentura práce musí mít pro svou činnost platné povolení. Bez povolení nesmí žádná společnost poskytovat pracovníky a to ani formou „služby“

  • pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce - dle § 58a zákona č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti

Agentura práce musí mít pro svou činnost sjednánu pojistku, která by byla schopna pokrýt mzdy zaměstnanců v případě úpadku agentury práce a to v rozsahu 3 měsíčních mezd

  • prokázání složení povinné kauce 500 000,00 Kč - dle § 60b zákona č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti prokázání finanční způsobilosti agentury práce navazuje na pojištění pro případ úpadku

Agentura práce musí složit kauci 500 000,00 Kč. Nesložení kauce (i u agentur s již platným povolením) je považováno za správní delikt a s důsledkem odebrání licence.

 

Řetězení pracovních poměrů

výklad § 39 zákoníku práce přímé zaměstnání - V přímém zaměstnání nelze se zaměstnanci uzavírat pracovní poměr na dobu určitou neomezeně, ale nejvýše 2x. Pracovní poměr přitom nesmí být delší než 3 roky. § 39, odst. 2 - „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“).

výklad § 39 zákoníku práce dočasné přidělení - V případě dočasného přidělení agenturou práce však toto omezení není platné. Agentury mohou „řetězit“ dočasné přidělení i více než 2x. § 39, odst. 6 zákona - „Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 307a, 308 a 309).

 

Vstupní lékařské prohlídky

Provádění vstupní lékařských prohlídek je obsaženo v § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ( )

výklad § 59 – zaměstnání pracovní poměr - Zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením pracovního poměru (§ 59, odst. 1, písm. b – 1.))

výklad § 59 – zaměstnání na dohodu  - V případě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) je však tato povinnost nařízena jen v případě, že má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. (§ 59, odst. 1, písm. b – 2.)).

To znamená, že pokud jsou práce vykonávané na dohodu jen ve skupině I a II, není zákonný důvod tyto prohlídky zajišťovat. Samozřejmě výjimkou případů, kdy je některém ze zákonů zakotvena povinnost těchto prohlídek u daného druhu práce.

Zaměstnavatel ale má možnost lékařskou prohlídku vyžadovat v případě, že má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci na dohodu o provedení práce, nebo dohodu o pracovní činnosti.

 

Novela zákoníku práce v oblasti agenturního zaměstnávání  - platná od 30. 07. 2017

Dne 30. 07. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Kromě jiného přináší i významnou změnu v agenturním zaměstnávání.

výklad § 307b písm. a) – nově není možné, aby zaměstnanec pracující u uživatele (a to jak na pracovní poměr, tak i dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) měl sjednáno souběžně i dohodu o pracovní činnosti s agenturou práce a byl dočasně přidělen k vám na pracoviště.(„Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu“).

výklad § 307b písm. b) – nově není možné, aby zaměstnanec přidělený k uživateli přes jednu agenturu, byl ve stejném měsíci přidělen ke stejnému uživateli jinou agenturou. Pokud k uživateli přiděluje zaměstnance více agentur, musí si uživatel hlídat, aby nedocházelo k přechodu zaměstnance od jedné agentury ke druhé v rámci stejného měsíce.

(„Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“)

 

 

 

 

 

ikj3th9dq3r8o8faelgni7c7d1