Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Slevy na pojistném od 1.2.2023

2.2.2023
S platností od 1.2.2023 může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném na některé zaměstnance. Sleva může být uplatněna na skupiny osob, které jsou v různých životních situacích a nemohou nebo nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu.

Slevy na pojistném od 1.2.2023

S platností od 1.2.2023 může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném na některé zaměstnance. Sleva může být uplatněna na skupiny osob, které jsou v  různých životních situacích a nemohou nebo nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu.

 • Osoby, které jsou starší než 55 let (podmínka je splněna již v den dovršení věku zaměstnance).

 • Pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

 • Pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost).

 • Se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem (za dobu studia se považuje doba studia do 26 let věku studenta; za dobu studia se nepovažuje studium dálkové, distanční, večerní a kombinované).

 • V období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 ZZ, tj. byl uznán invalidním nebo je osobou zdravotně znevýhodněnou.

 • Je mladší než 21 let.

Je-li u zaměstnance splněno více důvodů pro uplatnění slevy, může zaměstnavatel uplatnit slevu za jednotlivého zaměstnance v kalendářním měsíci jen jednou.

Pro uplatnění slevy musí být se zaměstnanci sjednána kratší pracovní nebo služební doba – nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin. Výjimkou jsou zaměstnanci mladší 21 let.

Pokud zaměstnanec vykonává u téhož zaměstnavatele více zaměstnání, může slevu uplatnit pouze z jednoho zaměstnání.

Slevu na zaměstnance není možné uplatnit pokud:

 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy,

 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy,

 • odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli (bez ohledu zda zakládají účast na pojištění či nikoliv), včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin,

 • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 ZZ, je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 ZZ, pokud by slevu uplatňoval tento zaměstnavatel, nebo

 • je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhradu mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvků v době částečné práce podle § 120e odst. 5 ZZ (tzv. kurzarbeit).

Slevu na téhož zaměstnance může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel. Z tohoto důvodu náleží sleva zaměstnavateli, pouze pokud záměr uplatnění slevy oznámil ČSSZ.

Výše slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

Zdroj: www.cssz.cz

 

 

a1b1ca0ajqg9jrebd5je3uvjl1