Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Sleva na pojistném při zkráceném úvazku

10.11.2022
Od 1.února 2023 vstoupí v platnost novela zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato novela by měla zaměstnavatelům umožnit uplatnění slevy na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru.

Sleva na pojistném při zkráceném úvazku

Od 1.února 2023 vstoupí v platnost novela zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato novela by měla zaměstnavatelům umožnit uplatnění slevy na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru.

Novela se bude týkat:

 • Osob starších 55 let
 • Osob připravujících se na budoucí povolání studiem
 • Rodičům pečujících o dítě mladší 10 let
 • Osob pečujících o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby
 • Osoby se zdravotním pojištění
 • Osob na rekvalifikaci
 • Osoby mladší 21 let (zde není zkrácený úvazek podmínkou)

Sleva na pojistném se uplatní z částky, kterou hradí zaměstnavatel – tedy ze současných 24,8% vyměřovacího základu. Zaměstnavatel bude mít možnost uplatnit měsíční slevu ve výši 5% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru.

Pracovní poměr musí splňovat následující podmínky:

 • Pracovní doba musí činit minimálně 8 hodin, ale nesmí přesáhnout 30 hodin týdně.
 • Vyměřovací základ ze všech zaměstnání takového zaměstnance u téhož zaměstnavatele nesmí přesáhnout 1,5násobek průměrné mzdy.
 • Vyměřovací základ ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci nesmí přesáhnout 1,15 % průměrné mzdy.
 • Odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, nepřekročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin.
 • Pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny směrem nahoru.

Pokud bude mít zaměstnance více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele, bude možné slevu uplatnit pouze u jednoho zaměstnání.

Pokud bude mít zaměstnanec v měsíci více zaměstnavatelů, slevu může uplatnit pouze jeden z nich. Ten, který o slevu zažádá jako první.

Novela zavádí také informační povinnost pro zaměstnance vůči svému zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec informační povinnost nesplní, může po něm zaměstnavatel požadovat úhradu vzniklého penále.

Zdroj: www.tpa-group.cz

v8t53vjfbphgcjke4dmgugh9l1