Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Možnost ukončení exekucí – milostivé léto 2021

11.11.2021
Možnost ukončení exekucí – milostivé léto 2021

Možnost ukončení exekucí – milostivé léto 2021

V posledních dnech se ve veřejném prostoru často mluví o tzv. milostivém létě jako možné výhodě pro dlužníky. Pojďme si tedy říci, o co se jedná.

Dne 28. října začalo běžet tříměsíční období, během kterého mohou být snadněji ukončeny exekuce plynoucí z veřejnoprávních dluhů. To se týká až čtvrt milionu lidí a několika stovek tisíc exekucí. Pokud dlužníci v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 splatí jistinu svého dluhu navýšenou o náklady na ukončení exekučního řízení ve výši 750 Kč plus DPH z této částky (tedy 907,50 Kč), bude jejich exekuce ukončena. Cílem milostivého léta je pomoci dlužníkům zbavit se dluhů z minulosti, které často během let narostly do nezvladatelných rozměrů.

Využití milostivého léta má však několik podmínek:

  • Jak již bylo zmíněno výše, exekuce musí mít svůj původ ve veřejnoprávním dluhu. Jedná se tedy o dluhy vůči státní správě, vůči obcím, zdravotním pojišťovnám, státním podnikům nebo podnikům s většinovou majetkovou účastí státu, České televizi nebo dopravním podnikům.
  • Dlužníkem musí být fyzická osoba a nesmí být v oddlužení (insolvenci).
  • Zároveň musí být exekuce vykonávána soudním exekutorem (nejedná se tedy o daňové nebo správní exekuce).
  • Nesmí se jednat o exekuce spojené s peněžitými tresty, majetkový sankcemi uloženými v trestním řízení pro úmyslný trestný čin nebo pohledávkami na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.
  • Exekuce nesmí plynout ani z dluhů na výživném.

Dlužník, který se rozhodne milostivého léta využít, musí:

  • zjistit aktuální výši jistiny svého dluhu. Její současná výše se nemusí shodovat s výší původního dluhu, pokud byla část exekucí již uhrazena.
  • Tuto částku navýšenou o náklady na ukončení exekuce musí zaplatit dlužník na účet exekutora nejpozději do 28. ledna 2022.
  • Exekutor musí být také informován, že dlužník využívá milostivého léta.

Po splnění těchto podmínek exekutor ukončí exekuci.

Dlužníkům lze jedině doporučit, aby začali jednat co nejdříve. Vzhledem k celkovému počtu exekucí, o které se jedná, budou exekutoři pravděpodobně velmi přetíženi a vyčíslení aktuální výše jistiny může nějakou dobu trvat. Zároveň je nutné nezapomenout informovat exekutora o využití milostivého léta, jak bylo zmíněno již výše. Pokud toto dlužník výslovně neuvede, hrozí, že bude platba použita jako běžná splátka exekuce a k jejímu ukončení nedojde.

Závěrem je nutné zmínit, že do milostivého léta se nezapočítávají exekuční srážky, ale pouze dobrovolné splátky. Nepřihlíží se ani k platbám vykonaným před nebo po tomto období.

Zdroj: TPA Česká republika

barbde9jimmalg4ji8v6hn8se5