Jak na sociální pojištění po ukončení studia

31.7.2018
Od 1.1.2010 platí, že doba studia není dobou důchodového pojištění a ani dobou náhradní.

Jak na sociální pojištění po ukončení studia

Od 1.1.2010 platí, že doba studia není dobou důchodového pojištění a ani dobou náhradní. Stát za studenty v době studia pojistné na sociální zabezpečení nehradí. Na základě toho není doba studia započítávána pro budoucí starobní důchod.  Na následujících řádcích shrneme základní fakta.

Absolvent po ukončení studia nenastoupí do zaměstnání ani nezačne podnikat:

  • V tomto případě absolvent nemusí odvádět pojištění na sociální zabezpečení. Rozhodující je pro zahájení odvodu počátek výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění.
  • Pokud je student starší 18 let má možnost přihlásit se na okresní správně sociálního zabezpečení k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Tím zajistí, že se mu tato doba započítá pro starobní důchod. Měsíční pojistné u těchto osob pak v roce 2018 činní minimálně 2 099,- Kč. Dobrovolné důchodové pojištění za dobu studia je možné doplatit i kdykoliv v budoucnu.
  • V případě, že se absolvent přihlásí na úřad práce, pojistné sám odvádět nemusí. Doba evidence na úřadu práce se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění, ale pouze v omezeném rozsahu.

Absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání:

  • Zaměstnavatel má povinnost odvádět za své zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení. Pojistné ale zaměstnavatel neodvádí u zaměstnání malého rozsahu (příjem na dohodu o pracovní činnosti byl za kalendářní měsíc nižší, než 2500,- Kč, nebo byla činnost sjednána na dohodu o provedení práce a příjem v měsíci nepřesáhne 10 000,- Kč).

Absolvent po ukončení studia začne podnikat:

  • Zahájení podnikatelské činnosti je nutné nahlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení dle místa bydliště. Zde se dozví údaje k placení pojistného a záloh. Placení pojistného se v tomto případě liší podle toho, zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností.
    • Hlavní činnost – zálohy jsou splatné už v prvním roce podnikání.
    • Vedlejší činnost – povinnost je závislá na výši dosažených příjmů.

Zdroj: ČSSZ

o3v9sl34cqtims684v4t0v3vj7