Exekuce – možnosti jejich sloučení a snížení dluhu

19.2.2018
Exekuce - kdy lze exekuce sloučit a jak to ovlivní výši dluhu.

Exekuce – možnosti jejich sloučení a snížení dluhu

Exekuce, nekonečné téma jak pro dlužníky, věřitele tak i zaměstnavatele. V rámci exekučního řízení se často setkáváme s tím, že některá ze stran něco „musí“ – zaměstnavatel musí například srážet, poskytovat součinnost, zasílat informace o vzniku a ukončení pracovněprávního vztahu. Povinný musí zejména hradit jistinu a hradit náklady exekuce. Bohužel málo se ví o tom, co některá ze stran „může“. Níže je jedna z možností, kterou má povinný (dlužník) a kterou může značně ovlivnit průběh exekuce i vymáhanou výši.

Sloučení exekucí

V případě, že je proti povinnému vedeno několik exekučních řízení u stejného exekutora a jedná se o stejného oprávněného (věřitele) je možné exekuce sloučit a tím ušetřit na nákladech exekuce. Od 1.1.2013, kdy vystoupila v účinnost novela zákona č. 120/2001 Sb., se rozšířily možnosti dlužníka, jak spojit exekuce. Tato možnost byla i již před rokem 2013, bohužel se nejednalo o automatické sloučení exekucí a obvykle exekutor sloučil exekuce až na žádost povinného.

Změnu přinesla právě novela Exekučního řádu, která v § 37 odst. 3 až 5 umožnila spojení exekucí (za určitých podmínek) a to jak ze zákona tak i na návrh.

Sloučení exekucí ze zákona (§ 37 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád)

podmínky jsou následující:

  •         musí se jednat o exekuci prosti stejnému povinnému (dlužníkovi)
  •         exekuce jsou u stejného exekutora
  •         jedná se o stejného oprávněného (věřitele)

Pokud jsou tyto tři podmínky splněny, tak exekutor musí automaticky spojit exekuce do jedné. Jak to může vypadat a kolik se tím může ušetřit si lze ukázat na tomto příkladu exekucí od dopravního podniku:

Nesloučené exekuce
  Exekuce 1 Exekuce 2 Exekuce 3 Exekuce 4
Jistina 2.000 Kč 2.000 Kč 2.000 Kč 2.000 Kč
Náhrada hotových výdajů 3.500 Kč 3.500 Kč 3.500 Kč 3.500 Kč
Odměna exekutora 3.000 Kč 3.000 Kč 3.000 Kč 3.000 Kč
DPH 1.365 Kč 1.365 Kč 1.365 Kč 1.365 Kč
Celkem 39.460 Kč

 

Sloučené exekuce
  Exekuce 1 Exekuce 2 Exekuce 3 Exekuce 4
Jistina 2.000 Kč 2.000 Kč 2.000 Kč 2.000 Kč
Náhrada hotových výdajů 3.500 Kč
Odměna exekutora 3.000 Kč
DPH 1.365 Kč
Celkem 15.865 Kč

Jistinu a náklady oprávněného musí dlužník zaplatit ve všech případech, ale náklady exekuce (náhrada hotových výdajů, odměna a DPH) se počítá pouze 1x. Zvlášť u exekucí podobného typu je sloučení více než rozumné a pro dlužníka úsporné.

POZOR – toto automatické sloučení ze zákona se týká pouze exekucí, které vznikly (bylo o nich rozhodnuto) až po 1.1.2013. Veškeré starší exekuce nemusí exekutor automaticky slučovat a v jejich případě je třeba exekutorovi zaslat návrh na sloučení.

Sloučení exekucí na návrh (§ 37 odst. 3 - 4 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád

Pokud nastane situace, kdy nejsou všechny body pro sloučení exekucí ze zákony splněny není třeba zoufat. Existuje možnost, kdy lze sloučit exekuce na návrh. Podmínky pro možnost takového sloučení jsou následující:

  •         musí se jednat o exekuci prosti stejnému povinnému (dlužníkovi)
  •         jedná se o stejného oprávněného (věřitele) nebo jeho právního nástupce. Právním nástupcem je společnost, která odkoupila pohledávku. Důležité je v tomto případě, zda pohledávka vznikla u stejného oprávněného a nikoli kdo jí dal exekučně vymáhat
  •         součet vymáhaných částek (jistina + náklady oprávněného) nepřevyšují 10.000 Kč

Zda se jedná o exekuce u stejného nebo různých exekutorů není důležité. V tomto případě je možné spojit exekuce i u různých exekutorů – soud rozhodne, který z exekutorů povede sloučené řízení a u ostatních exekutorů rozhodne o částce za účelně vynaložené náklady na kterou mají nárok.

POZOR – jak v případě sloučení exekucí na návrh, tak u sloučení ze zákona může soud určit, že některé z pohledávek, i když obecné podmínky splňují, budou vyloučeny pro samostatné řízení a to v zájmu hospodárnosti. Pod pojmem hospodárnosti si lze představit mnoho věcí: otázku nákladů exekutorů, v jaké fázi vymáhání aktuálně pohledávky jsou, zda vedly exekuční řízení stejné nebo rozdílné okresní soudy aj.

 

 

5pavodoig34sns06p68sho1v71