Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

DPČ a odvod zdravotního pojištění 2024

10.1.2024
DPČ a odvod zdravotního pojištění 2024 - změny, navýšení doplatku zdravotního pojištění do minima

DPČ a odvod zdravotního pojištění

Odvod zdravotní pojištění z DPČ vychází ze zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Určení konkrétní výše odvodu zdravotního pojištění zaměstnance není v mzdovém systému ČR zrovna lehké, důvodem je nutnost být pojištěn „alespoň v minimální výši“.

Je celkem známo, že sazba odvodu zdravotního pojištění u zaměstnance je 4,5% z hrubé mzdy. Nicméně § 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění uvádí, že: „Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období“. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.) – jedná se tedy o hrubou mzdu. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda (§ 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb.), která je pro rok 2024 18.900 Kč – musí tedy být odvedeno zdravotní pojištění alespoň ve výši 13,5% z 18.900 Kč což je 2.552 Kč.

Výpočet odvodu zdravotního pojištění je následující:

 • z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnavatele (ten hradí 9%),
 • z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnance (4,5%)
 • pokud je součet těchto dvou částek alespoň ve výši 2.552 Kč je vše v pořádku
 • pokud je součet nižší, než 2.552 Kč je třeba dopočítat rozdíl mezi součtem částek a minimálním pojištění, to se rovná takzvaně doplatku zdravotního pojištění v minimální výši.

Pro příklad (hrubá mzda 9.000 Kč):

z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnavatele (ten hradí 9%)

 • 9% z 9.000 Kč = 810 Kč

z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnance (4,5%)

 • 4,5% z 9.000 Kč = 405 Kč

pokud je součet nižší, než 2.552 Kč je třeba dopočítat rozdíl mezi součtem částek a minimálním pojištění, to se rovná takzvaně doplatku zdravotního pojištění v minimální výši.

 • součet je: 405 + 810 = 1.215 Kč; Do minimálního pojištění 2.552 Kč zbývá uhradit 1.337 Kč = doplatek zdravotního pojištění v minimální výši

Doplatek zdravotního pojištění v minimální výši se odečte ze mzdy zaměstnance. Zaměstnanec odvede 4,5% + doplatek zdravotního pojištění do minima, konkrétně pro tento případ: 405 Kč + 1.337 Kč = 1.742 Kč

Ve zkratce se dá říct, že: Za zaměstnance musí být odvedeno pojištění ve výši 4,5% z hrubé mzdy zaměstnance + 9% za zaměstnavatele, nicméně minimální výše odvodu činí 2.552 Kč s tím, že zbývající část do 2.552 Kč se hradí ze mzdy zaměstnance.

Doplatek zdravotního pojištění v minimální výši se netýká všech zaměstnanců.

U některých zaměstnanců se odvádí pouze 4,5% bez nutnosti doplatku. Výčet těchto osob uvádí § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. a § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. jedná se například o:

 • držitele ZTP
 • starobní důchodce,
 • OSVČ
 • osoby pobírající rodičovský příspěvek
 • registrování na ÚP
 • osoby, které pobírají invalidní důchod
 • studenti do 26 let

Výše uvedení zaměstnanci nejsou „osvobozeni“ od odvodu zdravotního pojištění, ale odvádí se jim pouze 4,5% z příjmu.

Bohužel je nutné odvádět zdravotní pojištění i u těch zaměstnanců, kteří mají více příjmů – neplatí častá domněnka, že pokud za Vás odvodí pojištění jeden zaměstnavatel, tak druhý již nemusí – musí, ale ne v minimální výší, pouze 4,5% - řídí se § 13 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.: „Má-li pojištěnec současně více příjmů podle § 3 nebo § 3a, odvádí pojistné ze všech těchto příjmů.“

Odvod pojištění z DPČ se nevztahuje pouze na příjem do 4.000 Kč hrubého za měsíc.

Výjimka je uvedena v § 5 písm. a) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb.: „Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,“

Započitatelný příjem je ve výši 4.000 Kč - § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Pokud máte uzavřenou pouze DPČ a Váš příjem je do 4.000 Kč a nejste zdravotně pojištěni z jiné činnosti nebo nejste státním pojištěncem, tak si musíte hradit pojištění sám jakožto osoba bez zdanitelných příjmů dle § 10 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.: „Osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.“

1hoaiol1g8l6803qilbhh5tik5