Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

DPČ a odvod zdrav. pojištění od 2021

11.12.2020
DPČ a odvod zdrav. pojištění od 2021 - jak se mění doplatek zdravotního pojištění a od kdy se pojištění odvádí

DPČ a odvod zdravotního pojištění od 2021

Odvod zdravotní pojištění z DPČ vychází ze zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Určení konkrétní výše odvodu zdravotního pojištění zaměstnance není v mzdovém systému ČR zrovna lehké, důvodem je nutnost být pojištěn „alespoň v minimální výši“.

Je celkem známo, že sazba odvodu zdravotního pojištění u zaměstnance je 4,5% z hrubé mzdy. Nicméně § 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění uvádí, že: „Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.“. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.) – jedná se tedy o hrubou mzdu. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda (§ 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb.), která je pro rok 2021 15.200 Kč – musí tedy být odvedeno zdravotní pojištění alespoň ve výši 13,5% z 15.200 Kč což je 2.052 Kč.

Výpočet odvodu zdravotního pojištění je následující:

 • z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnavatele (ten hradí 9%),
 • z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnance (4,5%)
 • pokud je součet těchto dvou částek alespoň ve výši 2.052 Kč je vše v pořádku
 • pokud je součet nižší, než 2.052 Kč je třeba dopočítat rozdíl mezi součtem částek a minimálním pojištění, to se rovná takzvaně doplatku zdravotního pojištění v minimální výši.

Doplatek zdravotního pojištění v minimální výši se netýká všech zaměstnanců.

U některých zaměstnanců se odvádí pouze 4,5% bez nutnosti doplatku. Výčet těchto osob uvádí § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. a § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. jedná se například o:

 • držitele ZTP
 • starobní důchodce,
 • OSVČ
 • osoby pobírající rodičovský příspěvek
 • registrování na ÚP
 • osoby, které jsou invalidní,
 • studenti do 26 let

Výše uvedení zaměstnanci nejsou „osvobozeni“ od odvodu zdravotního pojištění, ale odvádí se jim pouze 4,5% z příjmu.

Bohužel je nutné odvádět zdravotní pojištění i u těch zaměstnanců, kteří mají více příjmů – neplatí častá domněnka, že pokud za Vás odvodí pojištění jeden zaměstnavatel, tak druhý již nemusí – musí, ale ne v minimální výší, pouze 4,5% - řídí se § 13 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.: „Má-li pojištěnec současně více příjmů podle § 3 nebo § 3a, odvádí pojistné ze všech těchto příjmů.

Odvod pojištění z DPČ se nevztahuje pouze na příjem do 3.500 Kč hrubého za měsíc.

Výjimka je uvedena v § 5 písm. a) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb.: „Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

Započitatelný příjem je ve výši 3.500 Kč - § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. V roce 2020 byl ve výši 3.000 Kč, došlo tedy k navýšení pro rok 2021 o 500 Kč.

Pokud máte uzavřenou pouze DPČ a Váš příjem je do 3.500 Kč a nejste zdravotně pojištěni z jiné činnosti nebo nejste státním pojištěncem, tak si musíte hradit pojištění sám jakožto osoba bez zdanitelných příjmů dle § 10 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.: „Osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.“

kr69rn976tescmrmcpseh9eoh5