Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

GDPR

V souladu se zněním oddílu 2, Článku 13 Nařízení EP a RADY (EU) 2016/679  Agentura STUDENT s.r.o. sděluje, že:

správce osobních údajů  - je Agentura STUDENT s.r.o., IČ: 25114841,  Hráského 2231/25, Praha 4 Chodov, 148 00, zastoupena Janem Zábranským, jednatelem společnosti, kontakt – zabransky@student.cz, tel.: 271 911 255),

účel zpracování – zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností správce (stanovené právními předpisy EU a stanovené právními předpisy ČR).

jiný účele zpracování, než pro které byly osobní údaje shromážděny – data se pro jiný účel nezpracovávají

právní základ pro zpracování - jedná se převážně o účely vedení personální a mzdové agendy včetně, nikoli však výhradně, důchodového zabezpečením, daňové povinnosti, předsmluvní a smluvní agendy (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti, zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a další)

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy - údaje jsou zpracovávány po zákonem stanovenou dobu

oprávněný zájem správce nebo třetí strany (pokud je zpracování nezbytné pro zajištění oprávněných zájmů správce nebo třetí strany) – v případě poskytnutí telefonního čísla nebo e-mailu mohou být správcem tyto použity například pro zasílání nabídek pracovních pozic, informací nebo změn k obsazeným pozicím, formulářů docházky, informací k provozu správce (provozní doba), dotazů v případě nesrovnalostí poskytnutých dat nebo podkladů docházky. Poskytnutí e-mailu a telefonního čísla je dobrovolné. Správce informuje zaměstnance, že bez poskytnutí nelze využít některých služeb vázaných na kontaktní údaje - zasílání výplatních pásek, nabídka práce apod. v případě změny pracovní doby pracovního místa, na které byl zaměstnanec. Správce má také oprávněný zájem na zpracování údajů poskytnutých zájemcem o práci prostřednictvím CV za účelem vyhledání a zprostředkování zaměstnání, případně přímého zaměstnání. Tento oprávněný trvá po dobu jednoho roku od ukončení platnosti pracovněprávního vztahu vedeného správcem, nebo od reakce na některou z pozic inzerovanou/vyhledávanou správcem. Subjekt údajů má právo na přístup, opravu nebo výmaz (vyjma údajů nezbytných pro splnění právní povinnosti správce), omezení, vznesení námitky a přenositelnost osobních údajů.

příjemci nebo kategorie příjemců – při zpracování osobních údajů dochází k poskytnutí osobních údajů v zákonném rozsahu kategorii příjemců. Jedná se o Uživatele (ve smyslu § 307a zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce), kteří jsou v postavení společných správců dle Článku 26 GDPR.

předání údajů do zahraničí (třetí země nebo mezinárodní organizace) – k předávání nedochází


Whistleblowing 

Podání oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů je možné na této stránce.

Podnět můžete podat i anonymně - taková oznámení však v každém případě nemusí být vyřízena ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem o ochraně oznamovatelů. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

2i4mepgrljr7qgjv65gmlhlha5