Změna u exekucí daňových bonusů na děti

20.4.2020
Dne 24.4.2020 byl ve sbírce zákonů vyhlášen předpis 191/2020 Sb., který pozastavuje srážení exekucí u daňových bonusů

Změna u exekucí daňových bonusů na děti

Dne 24.4.2020 byl ve sbírce zákonů vyhlášen předpis 191/2020 Sb. Ten obsahuje i změnu zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád:


§ 35
Přechodná ustanovení

(1) Není-li dále stanoveno jinak, použije se zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
(2) Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona soud zamítne. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neprovádí. Soud výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu i bez návrhu zastaví.
 

ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST
§ 36

Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


K uvedenému je třeba doplnit, že:

  • exekuce vyhlášené přikázáním pohledávky se tímto neruší, ale pouze se neprovádí. to znamená, že až pomine přechodné ustanovení bude se nadále pokračovat ve srážkách.
  • změna se týká pouze exekucí přikázáním pohledávky na daňové bonusy. Nijak se nedotýká srážek ze mzdy, které jsou i nadále exekuovány. 
  • týká se pouze srážek provedených po 24.4.2020 - předchozí srážky zaslané exekutorským úřadům jsou v souladu se zákonem. 

 

j0niald2mgnbhnkqihk3fcrfl1