Kontroly nelegálního zaměstnávání

16.10.2018
V roce 2017 bylo za nelegální zaměstnávání uloženo celkem 440 pokut ve výši téměř 86 milionů Kč. Jen za sedm měsíců roku 2018 bylo uloženo 273 pokut v celkové výši 76 milionů korun.

Kontroly nelegálního zaměstnávání

V jednom z našich předchozích článků jsme upozorňovali na zintenzivnění kontrol nelegálního zaměstnávání, na kterém se v srpnu 2018 dohodli zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce a Policie České republiky. V roce 2017 bylo za nelegální zaměstnávání uloženo celkem 440 pokut ve výši téměř 86 milionů Kč. Jen za sedm měsíců roku 2018 bylo uloženo 273 pokut v celkové výši 76 milionů korun.

Za nelegální práci je považováno:

  • Pokud fyzická osoba nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy (nejedná – li se o manžela nebo dítě fyzické osoby).
  • Pokud cizinec nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základně pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy.
  • Pokud cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je – li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu podle zelené karty nebo bez zelené karty.

 

Závislá práce je definována jako vztah nadřízenosti a podřízenosti, osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanové nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, případně na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.
Velmi diskutovaný pojem je v problematice nelegálního zaměstnávání „zastřený pracovněprávní vztah“. Jako příklad může posloužit situace, kdy zaměstnavatel uzavře smlouvu podle živnostenského zákona nebo smlouvu o dílo s osobou, která pro něj vykonává závislou činnost. Pokud tedy pro firmu osoba vykonává závislou práci, musí to být vždy na základě pracovní smlouvy, podle dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Pokud by osoba vykonávala činnost pro zaměstnavatele na základě živnostenského oprávnění, ale přitom by práce měla znaky závislé práce, jednalo by se o zastřený pracovněprávní vztah. Příjem z takové činnosti by mohl být na základě kontroly finančního úřadu dodatečně zdaňován.

Zákon definuje podnikání jako plnění svěřených úkolů samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 

Zastřené zaměstnání může být postihnuto i z hlediska daňového řádu. Z daňových zákonů vyplývá, že zastřený pracovněprávní vztah umožňuje příslušným orgánům zjišťovat základ daně i mimo účetnictví zaměstnavatele. Znamená to, že i přes uzavřené obchodně právní smlouvy mezi účastníky pracovněprávního vztahu, může finanční orgán posoudit obsah tohoto vztahu jako pracovněprávní. To připadá v úvahu, pokud tento vztah vykazuje znaky závislé činnosti. Finanční orgán potom může dodatečně doměřit daň.

 

Pokud Státní inspekce práce zjistí, že fyzická osoba vykonává nelegální práci, může této osobě uložit pokutu až do částky 100 000 Kč. Vyšší jsou však sankce pro právnické osoby nebo podnikající fyzickou osobu při umožnění práce na černo. Pokuta může být uložena až do výše 10 000 0000,- Kč, nejméně však 50 000,- Kč.

 

Zdroj: www.epravo.cz

 

998hi5ee3f4k899p45c0dovfa0