Brigády pro studenty ze Slovenska

mobilní verze webu

Začněte odebírat RSS kanál brigád pro Váš nejaktuálnější přehled. Nyní už Vám žádná brigáda neuteče.

Hledám práci

Jsme členem
Asociace poskytovatelů personálních služeb

Užitečné odkazy ke stažení
 
 

Brigády pro studenty s trvalým pobytem a školou na území Slovenska

Následující informace jsou určeny pro studenty s trvalým pobytem na území Slovenské republiky, kteří studují slovenskou střední nebo vysokou školu a chtějí v Agentuře STUDENT pracovat na brigádách. Brigády a zdravotní pojištění jsou pro studenty studující na Slovensku komplikovanější a vyžadují podrobnější popis.

V zákonech České republiky není žádný typ pracovně-právního vztahu, který by byl speciálně určen pro studenty na krátkodobých brigádách, jako je tomu na Slovensku. Každý typ pracovně-právního vztahu, který naše agentura uzavírá, zakládá účast buď na zdravotním pojištění, nebo na zdravotním a zároveň sociálním pojištění.

Zdravotní pojištění musí každý zaměstnanec ze zákona zaplatit v minimální výši 1.080,- Kč měsíčně buď sám, nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele ze svého výdělku. Výjimku tvoří studenti, kteří nepřesáhli věk 26 let a studují vysokou nebo střední školu uznanou MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky), jako soustavnou přípravu na budoucí povolání. Ti tuto povinnost nemají, protože za ně platí zdravotní pojištění stát.

Pro studenty s trvalým pobytem na území Slovenské republiky, kteří studují slovenskou střední nebo vysokou školu, jsou z hlediska zdravotního pojištění možné tyto dvě varianty:

 1. Mají povinnost doplatit zdravotního pojištění do zákonného měsíčního minima.
 2. Mají možnost, aby tuto povinnost, tj. platbu zdravotního pojištění do měsíčního minima, zaplatil náš stát. To platí za podmínky, že je studentem ze země EU, který je výdělečně činný v ČR a předloží potvrzení z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ČR) - tím bude patřit mezi tzv. státní pojištěnce a nebude se na něj vztahovat povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

 

Ad 1) Doplacení zdravotního pojištění do minima

Pokud máte jednoho nebo více zaměstnavatelů v ČR, ale vyděláte si v součtu méně než 8.000,- Kč za měsíc, jste povinni doplatit ze mzdy nebo ze svého prostřednictvím zaměstnavatele Agentury STUDENT rozdíl mezi částkou 1.080,- Kč a částkou odvedenou z vydělané mzdy.

Pokud si vyděláte více jak 8.000,- Kč měsíčně, odvedete ze své mzdy automaticky více než 1.080,- Kč a povinnost minimální platby máte tímto splněnou, tj. nemusíte nic doplácet. Nevýhody této varianty:

 • ze mzdy, která nedosáhne 8000 Kč za měsíc, Vám jako Váš zaměstnavatel jsme povinni strhnout doplatek zdravotního pojištění a doplatit Vaše zdravotní pojištění do měsíčního minima

 

Ad 2) Vyřízení dokumentace z MŠMT ČR, plátcem pojistného je stát

Je nutné si vyřídit žádost na MŠMT ČR v Praze, na základě které bude Vaše slovenská škola uznána na stejnou úroveň jako česká škola a tím se ruší povinnost doplatku zdravotního pojištění do minima (doplatek platí český stát). Tuto variantu Vám doporučujeme jako pro Vás výhodnější:

 • nejste povinni doplácet zdravotní pojištění do minima
 • vyřízené povolení z MŠMT můžete využívat po celou dobu Vašeho studia, resp. do dosažení věku 26 let
 • vyřízené povolení z MŠMT je možné uplatnit u všech českých zaměstnavatelů

Bližší informace a související zákony lze najít na stránkách MŠMT

 

 

Další informace a postup vyřízení žádosti na MŠMT ČR

MŠMT ČR Vám vydá své rozhodnutí na základě vyplněné žádosti. Tato žádost se liší podle toho, zda studujete střední nebo vysokou školu:

Pro studenty vysoké školy

Pro vysokou školu naleznete žádost včetně postupu vyplnění a všech souvisejících informací na stránkách MŠMT ČR zde.

 • Nutnou přílohou k žádosti je vždy originál nebo úředně ověřená kopie potvrzení zahraniční vysoké školy stvrzující studium na této škole, opatřené razítkem a podpisem.
 • Důležitý údaj, který musíte vyplnit do žádosti a který by měl být uveden i na potvrzení o Vašem studiu, je datum zahájení studia.
 • Žádost se zasílá na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.
 • O žádosti by ministerstvo mělo rozhodnout ve lhůtě 30 dnů od doručení kompletní žádosti.
 • Rozhodnutí Vám bude vystaveno 6x, protože zaměstnavatel (Agentura STUDENT) po Vás bude požadovat vždy originál nebo úředně ověřenou kopii.
 • Potvrzení si můžete nechat zaslat na adresu v ČR, popř. rovnou na adresu svého zaměstnavatele (tedy Agentury STUDENT) – tuto adresu vyplníte v části B, v kolonce „Adresa žadatele“.
 • Žádost s požadovanými náležitostmi lze podat i osobně v úředních hodinách: pondělí-čtvrtek 9:00 – 15:00 hod, pátek 9:00-14:00 hod.
 • Kontakt pro případné dotazy: Bc. Hana Boháčová - tel. 234 811 324, E-mail: hana.bohacova@msmt.cz

Pro studenty střední školy

Pro střední školu včetně postupu vyplnění a všech souvisejících informací opět na stránkách MŠMT ČR zde.

 • Nutnou přílohou k žádosti je opět originál potvrzení vystaveného zahraniční střední školou nebo jeho úředně ověřená kopie, který obsahuje název a plnou adresu zahraniční střední školy, jméno a příjmení studujícího, formu studia, přesné datum zahájení (den, měsíc a rok) studia, podpis oprávněné osoby a razítko školy.
 • Další nezbytnou přílohou žádosti je učební plán studujícího vystavený zahraniční střední školou, originál nebo jeho úředně ověřená kopie, s výčtem vyučovacích předmětů a počtem vyučovacích hodin týdně s razítkem školy a jménem žáka.
 • Ostatní informace jsou obdobné, jako pro studenty vysokých škol.
 • Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Mayerová, telefon: + 420 234 811 685.

 

Pokud se Vám zdají výše uvedené informace zbytečně komplikované, věřte nám, že s tím nemůžeme vůbec nic udělat - takové jsou zákony ČR, ať se nám to líbí, nebo ne. Výše uvedené informace Vám mají pomoci se v našem komplikovaném systému naopak lépe vyznat.